سیاست حریم خصوصی

ما که هستیم

نشانی وب‌سایت ما : filiimo.ir

کدامیک از اطلاعات شخصی را جمع آوری میکنیم و چرا ؟؟؟

حریم خصوصی مهم است !

هیچ اطلاعاتی از هیچ کاربری به هیچ نهاد دولتی و خصوصی به هیچ عنوان داده نخواهد شد. در این وبسایت راحت وبگردی کنید.